การผลิตชุดตรวจสอบ Potato virus A สำเร็จรูปโดยเทคนิค Gold labeling IgG flow test
#1
การผลิตชุดตรวจสอบ Potato virus A สำเร็จรูปโดยเทคนิค Gold labeling IgG flow test
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล, ชลธิชา รักใคร่ และปรียพรรณ พงศาทิชณ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช และกลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การนำเทคนิค Gold Labeling IgG Flow Test (GLIFT) มาปรับใช้ในการตรวจเชื้อ Potato virus A โดยใช้หลักการทางเซรุ่มวิทยาและ lateral flow technique บนแผ่น nitrocellulose membrane ด้วยการเลือกใช้อนุภาคของทอง (colloidal gold) มาต่อเชื่อมกับ IgG ของเชื้อ PVA ที่ใช้แอนติบอดี จากตัวแทนจำหน่ายของบริษัท โดยปรับให้มีความเข้มข้น 1 mg/ml พบว่า ไม่สามารถทำให้เกิดเกิดปฏิกิริยาสีแดงเข้มได้ แม้จะทำการปรับ gold labeling IgG ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นผลของปฏิกิริยายังไม่ดี ไม่เกิดแถบสีของปฏิกิรยา ส่วนการพ่น IgG ของ Goat anti-rabbit (GAR) โดยใช้ GAR ที่เจือจาง 1:3 ปริมาณ 1 µl/cm เป็นเส้น control line เพื่อเข้าไปทำปฏิกิริยา ผลของปฏิกิริยาชัดเจนดีทำให้เกิดสีแดงเข้มของปฏิกิริยา จากการเปรียบเทียบชนิดของแผ่นไนโตรเซลลูโลสเมมเบรนและชนิดของ sample buffer ต่อปฏิกิริยาบนชุดตรวจสอบที่แตกต่างกัน 7 ชนิด พบว่าปฏิกิริยาเกิดได้ดีบนเส้น control line และไม่เกิดปฏิกิริยาแบบ false positive ส่วนปฏิกิริยาบนเส้น test line ของเชื้อ PVA นั้น พบว่า ไม่เกิดปฏิกิริยาในทุกชนิดของไนโตรเซลลูโลสเมมเบรนและ sample buffer ในทุกชนิด ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการใช้แอนติซีรัม polyclonal antibody ของเชื้อ Potato virus A (PVA) จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่ผลิตมาเพื่อใช้ในการตรวจด้วยวิธี ELISA ไม่เหมาะในการนำมาทำเป็นชุตรวจสอบ Gold labeling IgG flow test เนื่องจากได้นำแอนติซิรัมดังกล่าวมาทดสอบในการตรวจด้วยวิธี ELISA นั้นสามารถตรวจได้ผลชัดเจน ดังนั้นจึงควรศึกษาและทดลองต่อไปด้วยการผลิตแอนติซีรัมของเชื้อไวรัส Potato virus A ขึ้นเอง แล้วนำแอนติซิรัมที่ผลิตได้มาพัฒนาและทดสอบการผลิตชุดตรวจสอบไวรัส Gold labeling IgG flow test และเป็นการลดการนำเข้าและซื้อแอนติซิรัมจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายทั้งในและนอกประเทศที่มีราคาแพง ให้สามารถตรวจเชื้อไวรัส PVA ได้ด้วยวิธี ELISA ได้อย่างมีคุณภาพที่ดีกว่าหรือทัดเทียมกับต่างประเทศ


ไฟล์แนบ
.pdf   2475_2555.pdf (ขนาด: 251.95 KB / ดาวน์โหลด: 1,774)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม