ความผันแปรของความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในหนอนใยผัก จากพื้นที่ปลูกต่างๆ
#1
ความผันแปรของความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงในหนอนใยผัก (diamondback moth, Plutella xylostella (L.)) จากพื้นที่ปลูกต่างๆ
สุภราดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง, สมศักดิ์ ศิริพลตั้งมั่น, พวงผกา อ่างมณี และวนาพร วงษ์นิคง
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทราบความผันแปรของความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงของหนอนใยผักในแต่ละท้องที่ช่วยในการเลือกชนิดสารฆ่าแมลงเพื่อใช้ในแผนการใช้สารฆ่าแมลงแบบหมุนเวียนกันอย่างถูกหลักการบริหารจัดการความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง ดังนั้นจึงทำการทดลองเพื่อทราบความผันแปรของความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ในหนอนใยผักจากพื้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอไทรน้อย และอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้วิธีจุ่มใบผักกะหล่ำปลีในสารฆ่าแมลงที่อัตราแนะนำแล้วให้หนอนกิน ผลการทดลองในปี 2554 - 2555 พบว่า หนอนใยผักในแต่ละท้องที่มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงหลายชนิดเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ spinosad ในท้องที่อำเภอท่าม่วงและอำเภอไทรน้อยในช่วงปี 2554 - 2555 emamectin benzoate, chlorfenapyr และ fipronil ในท้องที่อำเภอไทรน้อยในช่วงปี 2554 - 2555 indoxacarb และ emamectin benzoate ในท้องที่อำเภอบางบัวทองในช่วงปี 2554 ส่วนสารฆ่าแมลงที่สมควรนำมาใช้ในการหมุนเวียนการใช้สารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ในท้องที่อำเภอท่าม่วง ได้แก่ spinosad, Bt. aizawai และ Bt. kurstaki ในท้องที่อำเภอไทรน้อย ได้แก่ spinosad, fipronil, Bt. aizawai และ Bt. kurstaki ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง ได้แก่ spinoasd ในท้องที่อำเภอศรีประจันต์ ได้แก่ Bt. aizawai และ Bt. kurstaki ในท้องที่อำเภอชะอำ ได้แก่ spinosad, Bt. aizawai และ Bt. kurstaki ในท้องที่อำเภอแม่ริม ได้แก่ spinosad, chlorfenapyr, fipronil, flubendiamide, chlorantraniliprole, Bt. aizawai และ Bt. kurstaki ในท้องที่อำเภอทับเบิก ได้แก่ spinosad, chlorfenapyr, fipronil, Bt. aizawai และ Bt. kurstaki


ไฟล์แนบ
.pdf   2418_2555.pdf (ขนาด: 281.46 KB / ดาวน์โหลด: 658)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม