การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญีปุ่น
#1
การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช สำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พิทูเนียจากญี่ปุ่น
สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ, ณัฏฐพร อุทัยมงคล, วาสนา ฤทธิ์ไธสง, คมศร แสงจินดา
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

           พิทูเนีย (Petunia, Petunia hybrida) เป็นพืชไม้ดอกไม้ประดับที่อยู่ในวงศ์โซลานาซีอี้ จากการตรวจสอบศัตรูพืชบนเมล็ดพันธุ์พิทูเนียนำเข้าจากญี่ปุ่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงกุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 3 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 262,000 เมล็ด ยังไม่พบศัตรูพืช ผลการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของพิทูเนียในประเทศญี่ปุ่นพบว่า ศัตรูพืชที่ไม่มีรายงานในประเทศไทย และสามารถติดมากับเมล็ดพันธุ์พิทูเนียนำเข้า จำนวน 16 ชนิด เป็นศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ไวรอยด์ Chrysanthemum stunt viroid, Tomato chlorotic dwarf viroid และ Potato spindle tuber viroid ความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่ Tobacco ringspot virus, Tomato ringspot virus, Tobacco etch virus, Tomato mosaic virus และความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ เชื้อรา Chalara elegans, แบคทีเรีย Pseudomonas viridiflava และไวรัส Alfalfa mosaic virus, Asparagus virus 2, Citrus tatter leaf virus, Tobacco streak virus, Tomato aspermy virus, Tomato spotted wilt virus, Arabis mosaic virus ซึ่งจำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงก่อนการส่งออกโดยกำหนดให้เมล็ดพันธุ์พิทูเนียนำเข้าต้องดำเนินการตรวจสอบ และต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ การตรวจสอบและพบว่าปลอดศัตรูพืชกักกันบนต้นพิทูเนียจากแหล่งผลิตในช่วงการเจริญเติบโตของพืช หรือต้องปลูกในพื้นที่ปลอดจากศัตรูพืชกักกันโดยการสำรวจอย่างเป็นทางการที่ครอบคลุมพืชอาศัยของศัตรูพืชกักกัน หรือต้องมาจากเมล็ดพิทูเนียของพ่อแม่พันธุ์ที่ได้รับการตรวจสอบในช่วงการเจริญเติบโตของพืช และพบว่าปลอดศัตรูพืชกักกัน หรือการตรวจสอบเมล็ดในห้องปฏิบัติการและพบว่าปลอดจากศัตรูพืชศัตรูพืชกักกัน และเมื่อสินค้ามาถึงจะถูกสุ่มตรวจ ณ จุดนำเข้า หากตรวจพบศัตรูพืชกักกันจะถูกทำลายหรือให้ส่งกลับ


ไฟล์แนบ
.pdf   2457_2555.pdf (ขนาด: 284.46 KB / ดาวน์โหลด: 835)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม