ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมะเขือเทศโดยใช้กับถาดเพาะชำราดทางดิน
#1
ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในมะเขือเทศโดยใช้กับถาดเพาะชำราดทางดินและรองก้นหลุมในแปลงทดสอบ
สุเทพ สหายา, บุญทิวา วาทิรอยรัมย์ และพวงผกา อ่างมณี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงแมลงหวี่ขาวยาสูบ; Bemicia tabaci Gennadius ในมะเขือเทศโดยวิธีการใช้กับกระบะเพาะชำราดทางดิน หรือรองก้นหลุมก่อนย้ายกล้า ดำเนินการที่แปลงเกษตรกร อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2555 วางแผนการทดลองแบบ RCB 5 ซ้ำ 4 กรรมวิธี ได้แก่ การแช่กระบะเพาะกล้ามะเขือเทศก่อนย้ายกล้าด้วยสาร imidacloprid (Provado 70%WG), thiamethoxam (Actara 25%WG), clothianidin (Dantoz 16%SG) dinotefuran (Starkle 10%WP) อัตรา 8, 8, 15, และ 30 กรัมหรือมิลลิลิตร/น้ำ 1 ลิตร ตามลำดับ เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่ใช้สาร (แช่น้ำเปล่า) ใช้เวลาในการแช่นาน 30 นาที สุ่มนับจำนวนตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาว และหนอนชอนใบ 10 ต้น/แปลงย่อย ตรวจนับแมลงหลังงอก 7, 14, 21, 28 และ 35 วัน ผลการทดลองสรุปได้ว่า การแช่กระบะเพาะกล้าด้วยสาร imidacloprid 70%WG และ dinotefuran 10%WP มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบใกล้เคียงกัน รองลงมาคือ clothianidin 16%SG และ thiamethoxam 25%WG นอกจากนี้แล้วยังมีผลข้างเคียง (side effect) ในการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันชอนใบ ซึ่งเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญของมะเขือเทศด้วย


ไฟล์แนบ
.pdf   2439_2555.pdf (ขนาด: 262.83 KB / ดาวน์โหลด: 530)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม