เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผักสมุนไพรสำหรับการส่งออก
#1
เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผักสมุนไพรสำหรับการส่งออก
สุเทพ สหายา, พวงผกา อ่างมณี และบุญทิวา วาทิรอยรัมย์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          การทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญของกะเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง และสะระแหน่ ในแปลงเกษตรกร ระหว่างปี 2550 - 2554 ในกะเพรา สารที่มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ; Bemisia tabaci Gennadius ทั้งระยะตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ได้แก่ buprofezin 40%SC และ imidacloprid 70%WG ส่วน dinotefuran 10%SL, thiamethoxam 25%WG รวมทั้งสารที่เป็นผลพลอยได้จากการสกัดน้ำมันปิโตรเลียม ได้แก่ white oil 67%EC และ petroleum oil 83.9%EC มีประสิทธิภาพปานกลาง ป้องกันกำจัดได้เฉพาะตัวเต็มวัย สารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะสมอฝ้าย; Helicoverpa armigera (Hubner) ได้แก่ fipronil 5%SC, emamectin benzoate 1.92%EC, lufenuron 5%EC และ methoxyfenozide 2.4%SC ในโหระพา สารที่มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟชนิด; Bathrips melanicornis และ Dorcadothrips sp. คือ fipronil 5%SC รองลงมาคือ imidacloprid 70%WG และ emamectin benzoate 1.92%EC ในผักชีฝรั่ง สารที่มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดตัวอ่อนแมลงหวี่ขาวยาสูบ ได้แก่ buprofezin 40%SC รองลงมาคือ dinotefuran 10%SL ส่วน imidacloprid 70%WG และ thiamethoxam 25%WG มีประสิทธิภาพปานกลางสะระแหน่ พบหนอนห่อใบ Syngamia abruptalis สารที่ให้ผลดีในการกำจัด คือ methoxyfenozide 24%SC, etofenprox 20%EC, lufenuron 5%EC และ thiamethoxam/lambda cyhalothrin 24.7%ZC ซึ่งผลที่ได้ทำให้ได้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชผักสมุนไพรสำหรับการส่งออก และได้ข้อมูลสำหรับจัดทำคู่มือตรวจแมลงและไรศัตรูผักในแปลง GAP


ไฟล์แนบ
.pdf   2269_2555.pdf (ขนาด: 486.03 KB / ดาวน์โหลด: 679)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม