การจัดการโรคใบไหม้ของมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากรา Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
#1
การจัดการโรคใบไหม้ของมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากรา Phytophthora infestans (Mont.) de Bary
อมรรัตน์ ภู่ไพบูลย์, ยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี, อภิรัชต์ สมฤทธิ์ และธารทิพย ภาสบุตร
ผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาการจัดการโรคใบไหม้ของมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากรา Phytophthora infestans (Mont.) de Bary ที่แปลงทดลองของศูนย์บริการวิชาการฯ เชียงใหม่ (ฝาง) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 การทดลองมี 11 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ้ำ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลองทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่าการแช่หัวพันธุ์ในสารป้องกันกำจัดโรคพืช dimethomorph 50% WP อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ผลดีที่สุดในการควบคุมโรคใบไหม้ของมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากรา Phytophthora infestans มันฝรั่งเป็นโรคระดับ 4.25 สารป้องกันกำจัดโรคพืช matalaxyl 20 %WP อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร และ fosetyl – aluminium 80 %WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทั้งการแช่หัวพันธุ์และไม่แช่หัวพันธุ์ก่อนปลูก ไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบไหม้ของมันฝรั่ง


ไฟล์แนบ
.pdf   2335_2555.pdf (ขนาด: 122.05 KB / ดาวน์โหลด: 741)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม