การศึกษาผลของสารกำจัดศัตรูพืชต่อประสิทธิภาพของแบคทีเรีย B. thuringiensis และไวรัส NPV
#1
การศึกษาผลของสารกำจัดศัตรูพืชต่อประสิทธิภาพของแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis และไวรัส NPV
อิศเรส เทียนทัด, สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี และภัทรพร สรรพนุเคราะห์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         ทำการทดลองผสมสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชกับเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis subsp. aizawai (Bta) และ B. thuringiensis subsp. kurstaki (Btk) โดยทำการผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืช ได้แก่ carbendazim, chlorothalonil, difenoconazole และ captan สารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืช ได้แก่ amitraz และ pyridaben และสารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ imidacloprid, fipronil และ thiamethoxam เมื่อนำมาผสมกับเชื้อ Bt แล้วทำการตรวจนับปริมาณเชื้อที่เวลา 0, 1, 3 และ 5 ชั่วโมง พบว่า สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่นำมาทำการทดลองเกือบทุกชนิดไม่มีผลต่อการเจริญและปริมาณของเชื้อ Bt ในทุกระยะเวลาที่ทำการตรวจสอบ ยกเว้นสารป้องกันกำจัดไรศัตรูพืช คือ pyridaben ที่ทำให้ปริมาณของเชื้อ Bta ลดลง เมื่อผสมกันแล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 5 ชั่วโมง จากปริมาณเริ่มต้น 2.53 x 10(7) cfu/ml เหลือเพียง 8.75 x 10(5) cfu/ml และเมื่อนำเชื้อ Bt ที่ผสมกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้วมาทดสอบประสิทธิภาพกับหนอนกระทู้หอมวัยที่ 2 พบว่า เมื่อผสม Bta กับสารชนิดต่างๆ ทิ้งไว้ที่ 0 ชั่วโมง มีกรรมวิธีที่ทำให้การตายของหนอนต่ำกว่าการใช้ Bta อย่างเดียว จำนวน 3 ชนิดคือ Bta + carbendazim, Bta + chlorothalonil และ Bta + difenoconazole และเมื่อผสม Btk กับสารชนิดต่างๆ ทิ้งไว้ที่ 0 ชั่วโมง มีกรรมวิธีที่ทำให้การตายของหนอนต่ำกว่าการใช้ Btk อย่างเดียว จำนวน 1 ชนิดคือ Btk + thiamethoxam


ไฟล์แนบ
.pdf   2374_2555.pdf (ขนาด: 371.87 KB / ดาวน์โหลด: 620)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม