ประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดด้วงกาแฟในปทุมมา
#1
ประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดด้วงกาแฟในปทุมมา
อุราพร หนูนารถ, สมรวย รวมชัยอภิกุล, สิริกัญญา ขุนวิเศษ, อัจฉรา หวังอาษา, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา และสุนัดดา วงษ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา และกลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดด้วงกาแฟในปทุมมา ดำเนินการทดลองที่แปลงปทุมมาของเกษตรกร ที่ อ.ห้างฉัตร จ.เชียงใหม่ โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี คือกรรมวิธี fipronil (Regent 0.3% G) อัตรา 2 กรัม/หลุมปลูก กรรมวิธี cartap 4 G อัตรา 2 กรัม/หลุมปลูก กรรมวิธี dinotefuran 1 G อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธี fipronil อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธี thiamethoxam อัตรา 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธี dinotefuran 10 % อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธี imidacloprid 70 % WG อัตรา 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และไม่พ่นสาร ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีพ่นสาร fipronil สาร thiamethoxam 25% WG และ imidacloprid 70% WG มีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดด้วงกาแฟในปทุมมา


ไฟล์แนบ
.pdf   2327_2555.pdf (ขนาด: 161.59 KB / ดาวน์โหลด: 598)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม