ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศ ในมันเทศเพื่อทดแทนการใช้ฟูราดาน
#1
ประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศ (sweet potato weevil ; Cylas formicarius Fabricius) ในมันเทศเพื่อทดแทนการใช้ฟูราดาน
อุราพร หนูนารถ, สมรวย รวมชัยอภิกุล, สิริกัญญา ขุนวิเศษ, วรวิช สุดจริตรรมจารยางกูร และลัดดาวัลย์ อินทร์สังข์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสถาบันวิจัยพืชสวน

          การทดสอบประสิทธิภาพสารในการป้องกันกำจัดด้วงงวงมันเทศในมันเทศ ดำเนินการทดลองที่แปลงมันเทศของเกษตรกร ที่ อ.เมือง จ.พิจิตร โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ดังนี้ กรรมวิธีที่ 1 cartap 4 G อัตรา 1 กรัม/หลุมปลูก, กรรมวิธีที่ 2 cartap 6 G อัตรา 1 กรัม/หลุมปลูก, กรรมวิธีที่ 3 dinotefuran 1 G อัตรา 1 กรัม/หลุมปลูก, กรรมวิธีที่ 4 thiamethoxam 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 5 imidacloprid 70 % WG อัตรา 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 6 ไส้เดือนฝอย อัตรา 1 กระปุก/น้ำ 20 ลิตร/แปลงย่อย, กรรมวิธีที่ 7 เชื้อราเขียว อัตรา 1 ขวด/น้ำ 20 ลิตร/แปลงย่อย และกรรมวิธีที่ 8 ไม่พ่นสาร ผลการทดลองพบว่า กรรมวิธีที่ 3 dinotefuran 1 G อัตรา 1 กรัม/หลุมปลูก, กรรมวิธีที่ 4 thiamethoxam 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, กรรมวิธีที่ 5 imidacloprid 70 % WG อัตรา 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพดีที่สุดในการป้องกันด้วงงวงมันเทศ และให้ผลผลิตมันเทศที่มีคุณภาพดีที่สุด


ไฟล์แนบ
.pdf   2338_2555.pdf (ขนาด: 202.38 KB / ดาวน์โหลด: 794)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม