สถานการณ์การระบาดและการจัดการวัชพืชต้านทาน สารกำจัดวัชพืชกลุ่มยับยั้งการสังเคราะห์แสง
#1
สถานการณ์การระบาดและการจัดการวัชพืชต้านทาน สารกำจัดวัชพืชกลุ่มยับยั้งการสังเคราะห์แสง
จรรยา มณีโชติ, วนิดา ธารถวิล, สุพัตรา ชาวกงจักร์, ยุรวรรณ อนันตนมณี และสิริชัย สาธุวิจารณ์
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

          จากการสำรวจวัชพืชต้านทานสารกำจัดวัชพืชกลุ่มยับยั้งการสังเคราะห์แสงระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงกันยายน 2554 ในแปลงปลูกพืชจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา ยโสธร ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ได้จำนวนแปลงทั้งหมด 74 แปลง พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้สารกำจัดวัชพืชพาราควอท วัชพืชที่สำรวจพบทั้งหมดจำแนกเป็น 25 ชนิด แบ่งเป็นใบแคบ 17 ชนิด และใบกว้าง 18 ชนิด โดยมีสาบม่วง (Praxelis clematidae) เป็นวัชพืชที่พบมากที่สุด 28 ประชากร เมื่อนำไปทดสอบความต้านทานพบว่า สาบม่วงทั้ง 28 ประชากร ไม่ต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืชพาราควอทและโบรมาซิล เมื่อพ่นที่อัตรา 80 และ 320 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ที่ระยะ 3 - 5 ใบ ดังนั้นการระบาดของสาบม่วงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้เกิดจากปัญหาความต้านทานต่อสารกำจัดวัชพืชในกลุ่มยับยั้งการสังเคราะห์แสงทั้งสองชนิดนี้


ไฟล์แนบ
.pdf   2423_2555.pdf (ขนาด: 559.95 KB / ดาวน์โหลด: 1,360)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม