ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบไหม้ใบจุด
#1
ทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมโรคใบไหม้ใบจุด
ธารทิพย ภาสบุตร, ทัศนาพร ทัศคร, สุธามาศ ณ น่าน และณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน

          แยกเชื้อราสาเหตุโรคใบไหม้ใบจุดของปทุมมาพันธุ์สโนไวท์ เชียงใหม่ชมพู ทับทิมสยาม และกระเจียว พันธุ์ลัดดาวัลย์พบว่า สามารถแยกได้เชื้อราซึ่งเมื่อศึกษาลักษณะทางสัณฐานพบว่า เป็นรา Acremonium sp. และนำเชื้อรา Acremonium sp. จำนวน 3 ไอโซเลท ที่แยกได้จากแหล่งปลูกจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และเชียงราย มาทำการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในห้องปฏิบัติการตามกรรมวิธีที่วางไว้ ได้แก่ สาร carbendazim 50% WP, propiconazole 25% W/V EC, prochloraz 50% WP, hexaconazole 5% W/V SC, azoxystrobin 25% W/V SC, difenoconazole 25% W/V EC และ azoxystrobin + difenoconazole 20% + 12.5% W/V SC ที่ระดับความเข้มข้น 10, 100 และ 1,000 ppm. จากการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีเชื้อราสาเหตุเปรียบเทียบในแต่ละกรรมวิธีที่ 9 วัน หลังการทดลองพบว่า สารป้องกันกำจัดโรคพืชในทุกกรรมวิธีสามารถป้องกันกำจัดเชื้อราสาเหตุโรค Acremonium sp. ได้ดีทุกกรรมวิธีและทุกระดับความเข้มข้น ยกเวนสาร azoxystrobin 25% W/V SC ที่ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคได้


ไฟล์แนบ
.pdf   2326_2555.pdf (ขนาด: 207.65 KB / ดาวน์โหลด: 970)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม