การจัดการโรครากปมของฝรั่ง
#1
การจัดการโรครากปมของฝรั่ง
ธิติยา สารพัฒน์, มนตรี เอี่ยมวิมังสา และไตรเดช ข่ายทอง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.) เป็นสาเหตุของการระบาดของโรครากปมในสวนฝรั่งเพื่อหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมจึงได้ทดสอบประสิทธิภาพของการใช้สาร abamectin 1.8% EC fipronil 5% SC carbofuran 3% GR dinotefuran 1% GR ภูไมท์ โดโลไมท์ เชื้อรา Trichoderma harzianum และ Paecilomyces lilacinus ในการควบคุมประชากรของไส้เดือนฝอยรากปมพบว่า ทุกกรรมวิธีสามารถลดจำนวนไส้เดือนฝอยได้เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่าอัตราการขยายพันธุ์ของไส้เดือนฝอยกับชุดควบคุมไม่ใช้สาร


ไฟล์แนบ
.pdf   2351_2555.pdf (ขนาด: 332 KB / ดาวน์โหลด: 28,735)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม