ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม พันธุ์ชัยนาท 84-1
#1
ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม พันธุ์ชัยนาท 84-1
กิตติภพ วายุภาพ, จิราลักษณ์ ภูมิไธสง, เชาวนาถ พฤทธิเทพ, ศักดิ์ เพ่งผล, นงลักษ์ ปั้นลาย, ลอง เกิดศรี, แฉล้ม มาศวรรณา, วันทนา ตั้งเปรมศรี, วิไลวรรณ พรหมคำ, วันชัย ถนอมทรัพย์
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3, ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา, ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น, สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 84-1 เป็นพันธุ์ข้าวโพดรับประทานฝักสดลูกผสมพันธุ์แรกที่ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554 ได้จากการผสมระหว่างสายพันธุ์เอฟ 4305 และสายพันธุ์ทับกฤชเอ็ม 80 ในปี 2545 โดยสายพันธุ์เอฟ 4305 มีลักษณะดีคือต้านทานโรคราน้ำค้าง และสายพันธุ์ทับกฤชเอ็ม 80 มีลักษณะดีคือเป็นพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีคุณภาพเหนียวนุ่ม และมีรสชาติหวาน ระหว่างปี 2547-2550 นำเข้าประเมินผลผลิตในแปลงเปรียบเทียบเบื้องต้น มาตรฐาน ท้องถิ่น และไร่เกษตรกร ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 22 แปลงทดลอง ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 84-1 มีลักษณะเด่นคือ ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,731 กิโลกรัม/ไร่ ไม่แตกต่างจากพันธุ์บิ๊กไวท์ 852 ซึ่งเป็นพันธุ์การค้าที่เกษตรกรนิยมปลูก ที่ให้ผลผลิตฝักสดทั้งเปลือก 1,714 กิโลกรัม/ไร่ โดยมีคุณภาพความเหนียวนุ่มและปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อม สามารถปลูกได้ทั่วไปในพื้นที่ที่มีน้ำชลประทานให้ตลอดฤดูปลูก เนื่องจากข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นเฉลี่ย 60 วัน จึงเหมาะที่จะใช้ปลูกในระบบปลูกพืชที่มีข้าวเป็นพืชหลัก ปลูกได้ทั้งก่อนหรือหลังการปลูกข้าวนาปี และเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดพื้นที่การทำนาปรังของเกษตรกรลง เพื่อแก้ปัญหาขาดน้ำพร้อมทั้งลดการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าว ปัจจุบันมีเกษตรกรให้ความสนใจนำข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 84-1 ไปปลูกทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ รวม 48 จังหวัด ซึ่งศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาทได้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรแล้ว จำนวน 169 ราย รวม 534.5 กิโลกรัม สามารถทำรายได้ให้เกษตรกรเฉลี่ยไร่ละ 9,000-10,000 บาท/ฤดูปลูก และจากการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่นำข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 84-1 ไปปลูก พบว่าเกษตรกรร้อยละ 88 มีความพึงพอใจมากต่อพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมพันธุ์ชัยนาท


ไฟล์แนบ
.pdf   1851_2554.pdf (ขนาด: 1.03 MB / ดาวน์โหลด: 5,399)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม