ศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอย Steinernema sp. ควบคุมทากพามาริออน Parmarion sp.
#1
ศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอย Steinernema sp. ควบคุมทากพามาริออน Parmarion sp.
ปราสาททอง พรหมเกิด, ปิยาณี หนูกาฬ, ดาราพร รินทะรักษ์, สมเกียรติ กล้าแข็ง, วิไลวรรณ เวชยันต์ และสาทิพย์ มาลี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         ผลการทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอย Steinemema carpocapsae, S. riobrave และ S. glaseri กับ ทากพามาริออน Parmarion sp. ในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร ตามแผนการทดลอง CRD จำนวน 7 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ำ โดยใช้ S. carpocapsae, S. riobrave และ S. glaseri แต่ละชนิด อัตรา 100,000 และ 200,000 ตัวต่อกล่อง และกรรมวิธีไม่พ่นสาร หลังทดสอบ 3 วันพบว่า ทากมีอัตราการตาย 0, 0, 0, 0, 0, 16.66 % ตามลำดับ เมื่อทำการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางเนื้อเยื่อวิทยา ก็ไม่พบไส้เดือนฝอยเข้าไปในช่องว่างของลำตัวทั้งระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และอวัยวะระบบสืบพันธุ์ของทาก และไม่พบเซลล์และเนื้อเยื่อ อวัยวะระบบทางเดินอาหาร อวัยวะระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินหายใจถูกทำลาย ทากพามาริออนจึงไม่ตาย นั่นแสดงว่าไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงเหล่านี้ไม่เฉพาะเจาะจงกับทากพามาริออน


ไฟล์แนบ
.pdf   2391_2555.pdf (ขนาด: 428.46 KB / ดาวน์โหลด: 462)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: