การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับหัวพันธุ์มันฝรั่งนำเข้าจากต่างประเทศ
#1
การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับหัวพันธุ์มันฝรั่งนำเข้าจากต่างประเทศ
ปรียพรรณ พงศาพิชณ์, วันเพ็ญ ศรีชาติ และวานิช คำพานิช
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ในปี 2554 และ2555 ประเทศไทยนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากต่างประเทศ 4,445 ตัน และ 4,189 ตันตามลำดับ การตรวจสอบเชื้อโรคศัตรูพืชมีขั้นตอนการดำเนินการ 2 ขั้นตอนคือ ตรวจสอบหัวพันธุ์ที่นำเข้า และการติดตามตรวจสอบในแปลงปลูก ผลจากการสุ่มตรวจเบื้องต้นที่ด่านนำเข้าครั้งละ 600 หัว และสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจขั้นละเอียด ในห้องปฏิบัติการจำนวน 300 หัว หัวพันธุ์ที่นำเข้าในปี 2554 ตรวจพบศัตรูพืชกักกัน (quarantine pest) 1 ชนิด คือ Spongospora subterranea ในหัวพันธุ์จากสกอตแลนด์ จำนวน 8 ครั้ง ปริมาณ 557 ตัน ซึ่งพบว่า เกินเงื่อนไขที่กำหนดและได้ดำเนินมาตรการปฏิเสธการนำเข้า 4 ครั้ง ปริมาณ 147 ตัน ตรวจพบเชื้อที่ไม่ใช่ศัตรูพืชกักกันแต่ต้องมีมาตรการควบคุมคือ Potato virus Y ในหัวพันธุ์จากออสเตรเลีย 5 ครั้ง ปริมาณ 611 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้พบว่าเกินเงื่อนไขที่กำหนดและได้ดำเนินมาตรการเผ่าทำลาย 1 ครั้ง นอกจากนี้ตรวจพบโรคที่มีรายงานแล้วในประเทศไทยคือ common scab (Streptomyces sp.) กับหัวพันธุ์มันฝรั่งที่นำเข้าจากสกอตแลนด์ 2 ครั้ง และจากเนเธอร์แลนด์ 1 ครั้ง และโรค black scurf (Rhizoctonia solani ) กับหัวพันธุ์มันฝรั่งที่นำเข้าจาก สกอตแลนด์ 2 ครั้ง ในปี 2555 ตรวจพบ Spongospora subterranea ในหัวพันธุ์จากสกอตแลนด์ จำนวน 5 ครั้ง ปริมาณ 281 ตัน ซึ่งพบว่า เกินเงื่อนไขที่กำหนดและได้ดำเนินมาตรการปฏิเสธการนำเข้า 117 ตัน

          ผลการติดตามตรวจสอบในแปลงปลูกโรคที่พบทั่วไปในระยะแรก โรคใบไหม้ (late blight) โรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย โรคใบจุดสีน้ำตาล (early blight) นอกจากนี้ยังตรวจพบ PVY ซึ่งติดมากับหัวพันธุ์และแพร่กระจายในแปลงปลูก นอกจากนี้ ยังตรวจพบเชื้อไวรัสในสกุล Tospovirus ซึ่งสามารถจำแนกชนิดได้คือ Capsicum chlorosis virus (CaCV) ส่วนโรคที่พบมากกับหัวมันฝรั่งในระยะเก็บเกี่ยวคือ โรคหัวเน่าสีน้ำตาล (brown rot) และโรคเน่าเละ (soft rot) ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ส่วนอาการหัวหูดที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม พบระบาดมากในมันฝรั่งที่ปลูกในฤดูฝนที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก


ไฟล์แนบ
.pdf   2472_2555.pdf (ขนาด: 1.21 MB / ดาวน์โหลด: 1,652)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม