การเฝ้าระวังการแพร่กระจายโรคไวรัสของมันฝรั่งที่เกิดจากไวรัส Potato virus
#1
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายโรคไวรัสของมันฝรั่งที่เกิดจากไวรัส Potato virus A (PVA) Potato virus M (PVM) Potato virus T (PVT) Potato virus X (PVX) Potato virus S (PVS) และ Potato leaf roll virus (PLRV)
สิทธิศักดิ์ แสไพศาล, ปรียพรรณ พงศาทิชณ์ และวิวัฒน์ ภานุอำไพ
กลุ่มวิจัยโรคพืช, กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตเชียงใหม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

          ได้ออกสำรวจและเก็บตัวอย่างใบมันฝรั่ง ในระหว่างเดือนตุลาคม 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 ที่แสดงอาการใบด่างและใบม้วนงอของมันฝรั่งในพื้นที่ปลูก อ.แม่อาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง อ.แม่สอด อ.พบพระ จ.ตาก โดยตรวจวินิจฉัยหาเชื้อ PVA PVX PVS และ PLRV ด้วยวิธี NCM-ELISA และตรวจหาเชื้อ PVT และ PVM ด้วยวิธี ELISA กับตัวอย่างใบมันฝรั่ง จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 630 ตัวอย่าง ซึ่งจากตัวอย่างทั้งหมดยังไม่พบเชื้อไวรัสดังกล่าว และขณะนี้กำลังดำเนินการเตรียมเก็บตัวอย่างใบมันฝรั่งมาตรวจหาเชื้อไวรัสดังกล่าวในช่วงฤดูฝนและดำเนินกำรสรุปงานทดลองทั้งหมดที่ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 – เดือนกันยายน 2556 ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2489_2555.pdf (ขนาด: 167.76 KB / ดาวน์โหลด: 808)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม