อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae
#1
อนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae
ลักขณา บ ารุงศรี, สุนัดดา เชาวลิต, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ และชฎาภรณ์ เฉลิมวิเชียรพร
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          เพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae อยู่ในวงศ์ (family) Aphididae เป็นแมลงปากดูดขนาดเล็กลำตัวอ่อนนุ่มเคลื่อนไหวช้า ลำตัวค่อนข้างกลมแบน มีไขรอบลำตัว หนวดสั้นมี 4 - 5 ปล้องการศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555 เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจาย ของเพลี้ยอ่อนในวงศ์ย่อย Hormaphidinae ที่มีอยู่ในประเทศไทย จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยอ่อนจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี นนทบุรี นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย จันทบุรี และกรุงเทพมหานคร พบเพลี้ยอ่อนวงศ์ย่อย Hormaphidinae 4 สกุล 5 ชนิดคือ Ceratovacuna lanigera Zehntner, Cerataphis brassiliensis (Hempel), Astgopteryx nipae (van der Goot), Astgopteryx rhapidis (van der Goot) และ Pseudoregma bambusicola (Takahashi)


ไฟล์แนบ
.pdf   2490_2555.pdf (ขนาด: 498.98 KB / ดาวน์โหลด: 1,469)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม