อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria
#1
อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria
ชลิดา อุณหวุฒิ ชมัยพร บัวมาศ ลักขณา บ ารุงศรี สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555 เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย การกระจาย ของเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria ที่มีอยู่ในประเทศไทย สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยหอยจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตภาคกลาง และภาคตะวันตก นำตัวอย่างที่รวบรวมได้มาทำสไลด์ถาวรและตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบเพลี้ยหอยสกุล Pulvinaria จำนวน 3 ชนิด คือ เพลี้ยหอยเกราะอ่อนลำไย (Pulvinaria psidii Maskell) พบใน ลำไย ลิ้นจี่ ฝรั่ง ยี่หร่า เพลี้ยหอยเกราะอ่อนมะม่วง (Pulvinaria floccifera (Westwood)) พบใน ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง บุหง่าสาหรี่ และเพลี้ยหอยเกราะอ่อน (Pulvinaria sp.) พบในต้นตะขาบ และกล้วยไม้ป่า


ไฟล์แนบ
.pdf   2493_2555.pdf (ขนาด: 682.6 KB / ดาวน์โหลด: 924)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม