อนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวในวงศ์ย่อย Aleurodicinae
#1
อนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาวในวงศ์ย่อย Aleurodicinae
สุนัดดา เชาวลิต, ลักขณา บำรุงศรี, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ, เกศสุดา สนศิริ และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การศึกษาอนุกรมวิธานแมลงหวี่ขาววงศ์ย่อย Aleurodicinae เพื่อให้ทราบชนิด ลักษณะความแตกต่าง พืชอาหาร และเขตการแพร่กระจาย พร้อมจัดทำแนวทางการวินิจฉัยชนิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นวิเคราะห์ความเสี่ยงแมลงศัตรูพืชในการนำเข้าและส่งออกผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานนำไปสู่การศึกษาด้านกีฏวิทยาและทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555 ในแหล่งปลูกพืชทั่วทุกภาคของประเทศไทย นำตัวอย่างที่สำรวจได้มาจำแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการศึกษาครั้งนี้ ได้ตัวอย่างแมลงหวี่ขาววงศ์ย่อย Aleurodicinae จำนวน 180 ตัวอย่าง ผลการตรวจจำแนกชนิดโดยใช้แนวทางการวินิจฉัยตามหลักอนุกรมวิธาน รวมทั้งเปรียบเทียบกับตัวอย่างแมลงหวี่ขาวที่มีในพิพิธภัณฑ์แมลง สามารถจำแนก ได้ 3 ชนิด ได้แก่ แมลงหวี่ขาวใยเกลียว; Aleurodicus disperses Russell จำนวน 161 ตัวอย่าง อาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชอาหาร 43 ชนิด พบแพร่กระจายทั่วทุกภาคของประเทศไทย แมลงหวี่ขาวมะพร้าว; Aleuroctarthus destructor (Mackie) จำนวน 15 ตัวอย่าง อาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบมะตาด และกล้วยไม้ป่าพันธุ์เอื้องตาควาย พบแพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และแมลงหวี่ขาวแมลงหวี่ขาวเกลียวเล็ก; Paraleyrodes bondari Peracchi จำนวน 4 ตัวอย่าง อาศัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบยางนาและพืชป่าตระกูลกระดังงา พบแพร่กระจายในพื้นที่จังหวัดตรัง ตัวอย่างแมลงหวี่ขาวทั้งหมดนำเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร


ไฟล์แนบ
.pdf   2494_2555.pdf (ขนาด: 1.65 MB / ดาวน์โหลด: 1,655)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม