อนุกรมวิธานเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Panchaetothripinae
#1
อนุกรมวิธานเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Panchaetothripinae
อิทธิพล บรรณาการ, ศิริณี พูนไชยศรี และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานเพลี้ยไฟวงศ์ย่อย Panchaetothripinae โดยการสำรวจและรวบรวมเพลี้ยไฟในแหล่งปลูกพืชต่างๆ เช่น มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ ถั่วฝักยาว ถั่วเหลือง ข้าวโพด สบู่ดำ ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึง เดือนกันยายน 2555 นำตัวอย่างเพลี้ยไฟที่รวบรวมได้มาจำแนกชนิดโดยวิธีการทำสไลด์ถาวรและตรวจวิเคราะห์ชนิดใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิด Compound microscope ศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธาน และเปรียบเทียบกับตัวอย่างเพลี้ยไฟในพิพิธภัณฑ์แมลง ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช สามารถจำแนกชนิดเพลี้ยไฟได้ 5 ชนิด จำนวน 225 ตัวอย่าง จัดอยู่ในอันดับ (Order) Thysanoptera วงศ์ (Family) Thripidae วงศ์ย่อย (Subfamily) Panchaetothripinae ได้แก่ เพลี้ยไฟองุ่น grapevine thrips; Rhipiphorothrips cruentatus Hood จำนวน 45 ตัวอย่าง เพลี้ยไฟหนาม leaf thrips; Astrothrips globiceps (Karny) จำนวน 20 ตัวอย่าง เพลี้ยไฟโกโก้ cocoa thrips; Selenothrips rubrocinctus Giard จำนวน 60 ตัวอย่าง เพลี้ยไฟถั่วลิสง bean thrips; Caliothrips phaseoli Hood จำนวน 50 ตัวอย่าง และเพลี้ยไฟถั่วเหลือง soybean thrips; Caliothrips indicus Bagnall จำนวน 50 ตัวอย่าง รายงานเขตการแพร่กระจาย พืชอาศัย รวมทั้งจัดทำแนวทางการวินิจฉัยชนิด ถ่ายภาพและวาดภาพลักษณะสำคัญทางอนุกรมวิธานของเพลี้ยไฟทั้ง 5 ชนิด นำตัวอย่างเพลี้ยไฟทั้งหมดจัดเก็บในพิพิธภัณฑ์แมลง พร้อมนำข้อมูลที่รวบรวมได้จัดทำฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตร สำหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำรายชื่อชนิดแมลงศัตรูพืชเพื่อเตรียมพร้อมรองรับปัญหาด้านการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร


ไฟล์แนบ
.pdf   2495_2555.pdf (ขนาด: 1.02 MB / ดาวน์โหลด: 3,399)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม