ชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus
#1
ชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus
ชมัยพร บัวมาศ, ชลิดา อุณหวุฒิ และลักขณา บำรุงศรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การศึกษาชนิดของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อทราบชนิด การกระจาย ของของมดที่อาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งสกุล Phenacoccus ที่มีอยู่ในประเทศไทย สำรวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก นำตัวอย่างมดที่รวบรวมได้มาจัดรูปร่าง และตัวอย่างเพลี้ยแป้งมาทำสไลด์ถาวร ตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบมด จำนวน 8 ชนิด คือ มดคันไฟ (Solenopsis geminata Fabricius) พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) และเพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley) มดโล่บ้าน (Meranoplus bicolor Guérin-Méneville) พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) และเพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley) มดน้ำผึ้ง (Anoplolepis gracilipes Fr.Smith) พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) และเพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley) มดเหม็น (Tapinoma melanocephalum Fabricius) พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) เพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley) และเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเขียว (Phenacoccus madeirensis Green) มดดำทุ่ง (Iridomyrmex anceps Roger) พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley) มดน้ำตาล (Paratrechina longicornis (Latreille)) พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพู (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero) และเพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley) มดละเอียด (Monomorium sp.1) และมดละเอียด (Monomorium sp.2) พบอาศัยร่วมกับเพลี้ยแป้งชบา (Phenacoccus solenopsis Tinsley)


ไฟล์แนบ
.pdf   2498_2555.pdf (ขนาด: 461.21 KB / ดาวน์โหลด: 2,230)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม