ชีววิทยา การเข้าท าลาย ฤดูกาลระบาดของแมลงวันทองชนิด Bactrocera cucurbitae (Coquillet)
#1
ชีววิทยา การเข้าทำลาย ฤดูกาลระบาดของแมลงวันทองชนิด Bactrocera cucurbitae (Coquillet)
สัญญาณี ศรีคชา, วิภาดา ปลอดครบุรี, ยุวรินทร์ บุญทบ และเกรียงไกร จำเริญมา
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การศึกษาวงจรชีวิตในห้องปฏิบัติการโดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 23.10+1.27 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 91.07+0.25 เปอร์เซ็นต์ พบว่าตัวเต็มวัยเพศเมียจะเริ่มจับคู่ผสมพันธุ์เมื่ออายุ 14 วัน โดยวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆ หรือกลุ่มๆ ละ 2-3 ฟอง ตัวเมีย 1 ตัว สามารถวางไข่ได้ 376 - 453 ฟอง มีเปอร์เซ็นต์การฟัก 78% ระยะไข่ 3 - 4 วัน หนอนมี 3 ระยะ ระยะหนอน 8 - 9 วัน ระยะดักแด้ 9 - 10 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียอายุ 79 - 120 วัน และตัวเต็มวัยเพศผู้มีอายุ 86 - 132 วัน


ไฟล์แนบ
.pdf   2499_2555.pdf (ขนาด: 179.9 KB / ดาวน์โหลด: 1,529)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม