อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Alternaria และ Stemphylium สาเหตุโรคพืช
#1
อนุกรมวิธานและชีววิทยาของรา Alternaria และ Stemphylium สาเหตุโรคพืช
สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, พรพิมล อธิปัญญาคม, ชนินทร ดวงสอาด และอภิรัชต์ สมฤทธิ์
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สำรวจและเก็บตัวอย่ำงโรคพืช ในช่วงตุลาคม 2554 ถึงกันยำยน 2555 จากแปลงปลูกพืชในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้ตัวอย่างโรคพืชที่เกิดจากรา Alternaria spp. จำนวน 65 ตัวอย่ำง บนพืช 13 ชนิด และ Stemphylium sp. จำนวน 3 ตัวอย่ำง บนพืช 3 ชนิด และจากการจำแนกชนิด พบว่า โรคใบจุดคะน้ำ เกิดจากรา A. brassicicola โรคใบจุดสีม่วงของหอมแดง หอมหัวใหญ่ และ กระเทียม เกิดจากรา A. porri โรคใบจุดของบานไม่รู้โรย เกิดจากรา A. gomphrenae โรคใบไหม้ของหอมแดง และหอมหัวใหญ่ เกิดจากรา S. vesicarium เก็บเชื้อบริสุทธิ์ จำนวน 68 ไอโซเลท รวบรวมไว้ในศูนย์รวบรวมเชื้อราสาเหตุโรคพืช ของกลุ่มวิจัยโรคพืช รวมทั้งจัดทำตัวอย่างแห้งโรคพืช พร้อมลงรายละเอียดข้อมูลตัวอย่าง เก็บในพิพิธภัณฑ์โรคพืช จำนวน 68 ตัวอย่าง และศึกษาชนิดอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญและสร้างสปอร์ของรา A. brassicicola สาเหตุโรคใบจุดคะน้า A. gomphrenae สำเหตุโรคใบจุดบานไม่รู้โรย และ Alternaria sp. สาเหตุโรคใบจุดดาวเรือง พบว่า Alternaria spp. ทั้ง 3 ชนิด เจริญได้ดีที่สุดบนอาหาร V8 รองลงมาได้แก่ PDA ½ PDA เติม CaCo3 PCA ½ PDA WA และ CZA ตามลำดับ และสร้างสปอร์ได้ดีที่สุด บนอาหาร ½ PDA เติม CaCo3 รองลงมาได้แก่ ½ PDA WA PCA V8 PDA และ CZA ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   2506_2555.pdf (ขนาด: 251.47 KB / ดาวน์โหลด: 1,520)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม