การจำแนกชนิดของราสกุล Botryosphaeria สาเหตุโรคพืช
#1
การจำแนกชนิดของราสกุล Botryosphaeria สาเหตุโรคพืชโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรม
พรพิมล อธิปัญญาคม, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และชนินทร ดวงสอาด
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          ผลการรวบรวมและเก็บตัวอย่างสาเหตุโรคพืชที่เกิดจากรา Botryosphaeria ได้ตัวอย่างโรคพืชทั้งหมด 26 ตัวอย่าง จากพืชทั้งหมด 6 ชนิด ในจังหวัดกำแพงเพชร กรุงเทพฯ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ชลบุรี นครปฐม นครราชสีมา เพชรบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ราชบุรี สกลนคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุโขทัย ผลจากการศึกษาแยกราได้ทั้งหมดจำนวน 37 ไอโซเลท และจำแนกชนิดเชื้อโดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาจำแนกได้รา Lasiodiplodia theobromae จากมังคุด (2 ไอโซเลท) องุ่น (2 ไอโซเลท) มะม่วง (4 ไอโซเลท) กล้วย (4 ไอโซเลท) และมะเม่า (1 ไอโซเลท), Dothiorella mangiferae จากมะม่วง (4 ไอโซเลท) และ Botryosphaeria จากกิ่ง (15 ไอโซเลท) และผลแก้วมังกร (5 ไอโซเลท) (ตารางที่ 1) แยกให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส และสกัด DNA ของรา Botryosphaeria จำนวน 10 ไอโซเลท เก็บรักษา DNA ไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพื่อศึกษาการจำแนกชนิดของเชื้อในระดับ species และศึกษาความสัมพันธ์ทาง พันธุกรรมของเชื้อต่อไป และจัดเก็บตัวอย่างแห้งโรคพืชไว้ในพิพิธภัณฑ์โรคพืชที่ กลุ่มวิจัยโรคพืช ตึกอิงคศรีกสิการ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร


ไฟล์แนบ
.pdf   2508_2555.pdf (ขนาด: 260.34 KB / ดาวน์โหลด: 798)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม