การจำแนกชนิดและเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของ Race แบคทีเรีย R. solanacearum ที่พบในประเทศ
#1
การจำแนกชนิดและเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของ Race แบคทีเรีย Ralsonia solanacearum ที่พบในประเทศไทย
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ทิพวรรณ กันหาญาติ, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การจำแนกชนิด Race แบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ที่พบในประเทศไทย โดยทำการฟื้นฟูการมีชีวิตของแบคทีเรีย R. solanacearum ของพืชตระกูลมะเขือและขิง ที่เก็บรักษาไว้ใน culture collection จำนวน 150 ไอโซเลท คัดเลือกโคโลนีที่รุนแรงบนอาหาร TZC เพื่อใช้ในการทดสอบ ทำการปลูกพืชอาศัยของแบคทีเรีย R. solanacearum ได้แก่ พริก มะเขือเทศ มะเขือเปราะ อายุ 1 เดือน จากนั้นทำการทดสอบการเกิดโรคและชนิดของ race โดยนำแบคทีเรีย R. Solanacearum ที่คัดเลือกไว้ ที่ความเข้มข้น 108 cfu/ml มาปลูกเชื้อลงบนพืชอาศัยที่เตรียมไว้ ผลการทดสอบพบว่า พืชอาศัยทั้งหมดแสดงอาการของโรคเหี่ยวภายใน 14 - 28 วัน ยืนยันการเกิดโรค โดยสามารถแยกเชื้อ R. solanacearum ได้จากต้นพืชทดสอบที่แสดงอาการเหี่ยวทุกต้น ผลการจัดจำแนก Race ของแบคทีเรีย R. solanacearum ของพืชตระกูลมะเขือและขิง คือ Race 1 อยู่ในระหว่างการจำแนกชนิด Biovar ของแบคทีเรีย R. solanacearum ของพืชตระกูลมะเขือและขิง


ไฟล์แนบ
.pdf   2511_255.pdf (ขนาด: 298.27 KB / ดาวน์โหลด: 4,012)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม