ชีววิทยาและการแพร่กระจายของวัชพืชสกุลผักแว่น (Marsilea L.) และศักยภาพการเป็นวัชพืช
#1
ชีววิทยาและการแพร่กระจายของวัชพืชสกุลผักแว่น (Marsilea L.) และศักยภาพการเป็นวัชพืชของผักแว่นต่างถิ่น
ศิริพร ซึงสนธิพร และธัญชนก จงรักไทย
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การสำรวจ รวบรวม ผักแว่นในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 60 ตัวอย่าง มีทังที่สามารถระบุชนิดได้ทันทีและไม่สามารถระบุชนิดได้ นอกนั้นต้องนำมาศึกษาต่อที่กลุ่มวิจัยวัชพืช พบว่าตัวอย่างที่นำมาศึกษาลักษณะรูปร่างสปอโรคาร์ป มีการสร้างสปอโรคาร์ปแล้วทั้งสิ้น 22 ตัวอย่าง นอกนั้นยังไม่มีการสร้างสปอโรคาร์ป


ไฟล์แนบ
.pdf   2515_2555.pdf (ขนาด: 741.32 KB / ดาวน์โหลด: 1,101)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม