สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์
#1
สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์
ธัญชนก จงรักไทย, ศิริพร ซึงสนธิพร และกาญจนา พฤกษพันธ์
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชสกุลน้ำนมราชสีห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางสัณฐานเมล็ดวัชพืชชนิดต่างๆ ในสกุลน้ำนมราชสีห์ และรวบรวมตัวอย่างวัชพืช และเมล็ดวัชพืช สำหรับการอ้างอิงในการศึกษา ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลองซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลา ผลที่ได้จากการศึกษาพบตัวอย่างแห้งในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพสิรินธร พืชในสกุลน้ำนมราชสีห์ คือ Euphobia sieboldiona Morr.et Decne ; Euphobia sessiliflora Roxb ; Euphobia serpens Kunth ; Euphobia thymilifolia L. ; Euphobia tirucalli ; Euphobia heterophylla L. ; Euphobia hirta L. และในพิพิธภัณฑ์พืชของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชในสกุลน้ำนมราชสีห์ (Euphobia) คือ Euphobia thymilifolia L. ; Euphobia heterophylla L. ; Euphobia hirta L. ; Euphobia Milli L. และจากการสำรวจวัชพืชในจังหวัดต่างๆ ทั้งในพื้นที่การเกษตร และไม่ทำการเกษตรพบ คือ Euphobia thymilifolia L. ; Euphobia heterophylla L. ; Euphobia hirta L. ; Euphobia bifida Hook. & Arn. และ Euphorbia cyathophora Murr และยังมีส่วนที่ยังอยู่ระหว่างการจำแนกโดยอยู่ในขั้นตอนการเก็บเมล็ดเพื่อจำแนกชื่อ และถ่ายภาพต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2517_2555.pdf (ขนาด: 187.15 KB / ดาวน์โหลด: 856)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม