ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด์
#1
ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด์
วรัญญา มาลี, วลัยกร รัตนเดชากุล, สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ, คมศร แสงจินดา และชมัยพร บัวมาศ
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด์ ดำเนินการที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงกันยายน 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการทางวิชาการด้านสุขอนามัยพืชในจัดการ ควบคุม ป้องกันและลดความเสี่ยงของศัตรูพืชที่มีโอกาสติดเข้ามาจากการนำเข้าผลพลับสดจากนิวซีแลนด์ ดำเนินการโดยศึกษามาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลพลับสดที่มีการกำหนดในต่างประเทศ รวบรวมศัตรูพลับที่มีรายงานในประเทศนิวซีแลนด์ วิเคราะห์ศักยภาพที่ศัตรูพืชจะติดมากับผลพลับสดนำเข้า ผลการศึกษาพบว่าศัตรูพลับที่มีรายงานในนิวซีแลนด์ มีจำนวน 19 ชนิด ได้แก่ ไร 1 ชนิด แมลง 13 ชนิด ไส้เดือนฝอย 2 ชนิด แบคทีเรีย 2 ชนิด และรา 1 ชนิด ศัตรูพลับที่ไม่มีรายงานพบในประเทศไทยและมีโอกาสติดมากับผลพลับสดนำเข้า มีจำนวน 5 ชนิด คือ เพลี้ยหอย Ceroplastes destructor, Parthenolecanium persicae, Pinnaspis strachani ด้วงงวงฟูลเลอร์โรส Pantomorus cervinus และเพลี้ยแป้ง Pseudococcus longispinus


ไฟล์แนบ
.pdf   2534_2555.pdf (ขนาด: 338.25 KB / ดาวน์โหลด: 573)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม