ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืช สำหรับการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากนิวซีแลนด์
#1
ศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืช สำหรับการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากนิวซีแลนด์
อลงกต โพธิ์ดี, ณัฏฐพร อุทัยมงคล, สุนัดดา เชาวลิต และพรพิมล อธิปัญญาคม
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช, กลุ่มกีฏและสัตววิทยา และกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาการกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชสำหรับการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากนิวซีแลนด์ ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 ซึ่งแอปเปิลจากประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการผ่อนผันให้นำเข้าประเทศไทยได้ จากการศึกษาได้ข้อมูลมาตรการสุขอนามัยพืชของผลแอปเปิลสดจากประเทศต่างๆ โดยมีมาตรการทางสุขอนามัยพืชที่กำหนด เช่น (1) ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า (2) ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่นำเข้าและต้องลงข้อความเพิ่มเติมลงบนใบรับรองสุขอนามัยพืชตามที่กำหนด (3) แอปเปิลต้องมาจากแหล่งปลูกและโรงคัดบรรจุที่ได้รับการรับรองหรือขึ้นทะเบียน (4) แอปเปิลต้องมาจากแหล่งที่ปลอดจากผีเสื้อ codling moth (Cydia pomonella) หรือแอปเปิลต้องผ่านกรรมวิธีที่สามารถกำจัดผีเสื้อชนิดนี้ได้ (5) บรรจุภัณฑ์ต้องใหม่ สะอาด และแข็งแรง (6) เมื่อสินค้าถึงจุดนำเข้าอาจมีมาตรการกำจัดศัตรูพืชหากมีการตรวจพบ (ถ้ามีวิธีกำจัด) ถูกกัก ส่งกลับ หรือทำลาย โดยประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ปลูกและส่งออกแอปเปิลที่สำคัญประเทศหนึ่ง แหล่งปลูกที่สำคัญ คือ Hawkes Bay และ Nelson - Tasman ซึ่งมีแอปเปิลหลายสายพันธุ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเกษตรของประเทศนิวซีแลนด์ คือ Ministry for Primary Industries และมี New Zealand Apple and Pear Marketing board ดูแลและใช้ Brand “ENZA” และจากการสืบค้นข้อมูล ศัตรูพืช และวิเคราะห์โอกาสที่ศัตรูพืชจะเข้ามา ตั้งรกรากอย่างถาวร การแพร่กระจาย และผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมหากศัตรูพืชเข้ามาได้ในเบื้องต้น พบศัตรูพืชที่อาจติดเข้ามากับผลแอปเปิลสดและมีศักยภาพในการเป็นศัตรูพืชกักกัน เช่น ผีเสื้อ Cydia pomonellaCtenopseutis obliquana และไร Panonychus ulmi รวมทั้งเพลี้ยหอย Hemiberiesia rapax


ไฟล์แนบ
.pdf   2535_2555.pdf (ขนาด: 253.61 KB / ดาวน์โหลด: 703)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม