อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในเบญจมาศ
#1
อนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในเบญจมาศ
ชลิดา อุณหวุฒิ, ศิริณี พูนไชยศรี, ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานแมลงศัตรูที่พบในเบญจมาศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2553 โดยการสำรวจ รวบรวมตัวอย่างแมลงศัตรูจากแหล่งปลูกเบญจมาศในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ นำตัวอย่างแมลงที่รวบรวมได้ไปศึกษาลักษณะสำคัญทางอนุกรมวิธานเพื่อตรวจจำแนกชนิด ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบแมลงศัตรูเบญจมาศ 3 อันดับ 3 วงศ์ 9 ชนิด ได้แก่ อันดับ Thysanoptera พบเพลี้ยไฟในวงศ์ Thripidae 5 ชนิด ได้แก่ เพลี้ยไฟดอกไม้ตะวันตก: western flower thrips; Frankliniella occidentalis Pergande เพลี้ยไฟดอกไม้: common blossom thrips; Frankliniella schultzei Trybom เพลี้ยไฟดอกไม้ฮาวาย: hawaiian flower thrips; Thrips hawaiiensis (Morgan) เพลี้ยไฟฝ้าย: cotton thrips; Thrips palmi Karny เพลี้ยไฟขอบปล้องหยัก: composite thrips; Microcephalothrips abdominalis Crawford อันดับ Hemiptera พบเพลี้ยอ่อนในวงศ์ Aphididae 1 ชนิด คือ เพลี้ยอ่อนฝ้าย: cotton aphid; Aphis gossypii Glover; และอันดับ Lepidoptera พบหนอนผีเสื้อในวงศ์ Noctuidae 3 ชนิด ได้แก่ ผีเสื้อหนอนกระทู้ผัก: common cutworm; Spodoptera litura (Fabricius) ผีเสื้อหนอนกระทู้หอม: beet armyworm; Spodoptera exigua (Hübner) ผีเสื้อหนอนเจาะสมอฝ้าย: cotton bollworm; Helicoverpa armigera (Hübner)


ไฟล์แนบ
.pdf   1725_2553.pdf (ขนาด: 205.49 KB / ดาวน์โหลด: 1,918)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม