การทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยจังหวัดชัยภูมิ
#1
การทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยจังหวัดชัยภูมิ
บุญช่วย สงฆนาม, เอกรัฐ พรหมดีราช, ไพฑูรย์ ประทุมรุ่ง, ประธาน จรรยากรณ์ และจันทร์จิราณี เสือปู่
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

          อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ แต่ผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้ยังไม่สูงเท่าที่ควร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จึงทำการทดสอบชุดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยในแหล่งปลูกอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สามารถเพิ่มผลผลิตอ้อยเพื่อเป็นคำแนะนำแก่เกษตรกร ดำเนินงานตามขั้นตอนของงานวิจัยระบบการทำฟาร์ม (FSR) ข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์พื้นที่พบว่า การปลูกอ้อยของเกษตรกรในเขตนี้มีทั้งในพื้นที่ไร่ ที่ดอน จนถึงพื้นที่ลุ่ม และพบว่า การที่อ้อยให้ผลผลิตต่ำเนื่องจากปัญหาดินเสื่อม อ้อยได้รับน้ำไม่พอเพียงในฤดูการผลิตและต้นทุนการผลิต แนวทางในการเพิ่มผลผลิตได้แก่ การปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ย (น้ำ) อินทรีย์ อัตรา 2-6 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีร่วมกับการให้น้ำแบบราด การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในรูป filter cake อัตรา 5-7 ตันต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมี และการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ผลการดำเนินงานในปีการผลิต 2551 และ 2552 พบว่า วิธีการทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย 15.1-16.5 ตันต่อไร่ ส่วนวิธีการของเกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ย 11.6-12.1 ตันต่อไร่ ผลผลิตจากวิธีการทดสอบสูงกว่าวิธีการของเกษตรกรเฉลี่ยระหว่าง 3.0-4.9 ตันต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 25-42 ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 4,762 บาทต่อไร่ และมีการนำเทคโนโลยีที่ได้ไปขยายผลเป็นคำแนะนำแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยโรงงานในเขตนี้และพื้นที่ใกล้เคียงด้วย เป็นจำนวน 50 ราย


ไฟล์แนบ
.pdf   1832_2553.pdf (ขนาด: 93.13 KB / ดาวน์โหลด: 421)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม