ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในถั่วเขียว
#1
ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในถั่วเขียว
บุญทิวา วาทิรอยรัมย์, พวงผกา อ่างมณี และสุเทพ สหายา
กลุ่มบริหารโครงการวิจัย และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดมวนเขียวข้าวในถั่วเขียว ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2553 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 9 กรรมวิธี คือ การพ่นสาร thiamethoxam/lambdacyhalothrin (Eforia 247 ZC 14.1/10.6% ZC), emamectin benzoate (Proclaim 1.92% EC), fipronil (Ascend 5% SC), lambdacyhalothrin (Karate Zeon 2.5% CS), deltamethrin (Decis 3% EC), etofenprox (Trebon 20% EC), spinosad (Success 12% SC) และ triazophos (Hostathion 40% EC) อัตรา 10, 10, 20, 20, 20, 50, 10 และ 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ และกรรมวิธีไม่พ่นสาร ผลสรุปได้ว่า กรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัดมวนเขียวข้าวในถั่วเขียว ได้แก่ thiamethoxam/lambdacyhalothrin, emamectin benzoate, fipronil,  lambdacyhalothrin, deltamethrin และ etofenprox ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าถึงดีกว่าสารเปรียบเทียบ triazophos ส่วน spinosad แม้ว่าหลังพ่นสาร 7 วัน พบมวนเขียวข้าวไม่แตกต่างทางสถิติกับ triazophos แต่ที่หลังพ่นสาร 3 และ 5 วัน มีเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพต่ำ และทั้งสองปีให้ผลไม่สอดคล้องกัน อาจเป็นเพราะสาร spinosad เป็นสารที่ออกฤทธิ์ช้า


ไฟล์แนบ
.pdf   1567_2553.pdf (ขนาด: 111.82 KB / ดาวน์โหลด: 1,143)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 2 ผู้เยี่ยมชม