การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักชีเพื่อการส่งออก
#1
การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักชีเพื่อการส่งออก
ยุทธนา แสงโชติ, อิศเรส เทียนทัด และวาทิน จันทร์สง่า
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักชีเพื่อการส่งออก ดำเนินการทดลองที่แปลงเกษตรกร ในอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธุ์ – พฤษภาคม 2554 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 กรรมวิธี 4 ซ้ำ คือ กรรมวิธีที่ 1 ใช้สาร imidacloprid 70%WG อัตรา 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 2 ใช้สาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 2 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 3 ใช้สาร acetamiprid 20%SP อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 4 ใช้สาร dinotefuran 10%WP อัตรา 10 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 5 ใช้สาร buprofezin 25%EC อัตรา 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 6 พ่นด้วยน้ำเปล่า พบการระบาดของเพลี้ยอ่อนฝ้าย (Aphis gossipii) อย่างรุนแรงทำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้สมบูรณ์แต่พบว่า สาร thiamethoxam 25%WG มีแนวโน้มในการควบคุมเพลี้ยอ่อนได้ดีที่สุด รองลงมาคือ สาร acetamiprid 20%SP, buprofezin 25%EC, imidacloprid 70%WG และ dinotefuran 10%WP ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   2142_2554.pdf (ขนาด: 74.33 KB / ดาวน์โหลด: 945)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม