การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูที่สำคัญในไม้ประดับสกุล Hoya
#1
การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูที่สำคัญในไม้ประดับสกุล Hoya
ยุทธนา แสงโชติ และวาทิน จันทร์สง่า
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูที่สำคัญในไม้ประดับสกุล Hoya ดำเนินการทดลองที่หน่วยวิจัยผึ้ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 7 กรรมวิธีคือ กรรมวิธีที่ 1 ใช้สาร white oil 67%EC อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 2 ใช้สาร petroleum spray oil 83.9%EC อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 3 ใช้สาร imidacloprid 70%WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 4 ใช้สาร thiamethoxam 25%WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 5 ใช้สาร imidacloprid/white oil 70%WG/ 67%EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 6 ใช้สาร chlopyrifos/cypermethrin 50%/ 5% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 7 ไม่ใช้สารใดๆ จากการทดสอบความเป็นพิษของสารทดลองต่อต้นโฮย่าพบว่า ไม่มีผลใดๆ ต่อพืช จากการสำรวจการระบาดของแมลงในช่วงการทดลองไม่พบการระบาดของแมลงชนิดใด จึงไม่สามารถทำการทดลองให้ได้ตามกรรมวิธี


ไฟล์แนบ
.pdf   2146_2554.pdf (ขนาด: 70.54 KB / ดาวน์โหลด: 626)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม