พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาต
#1
พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาต
รัตนา นชะพงษ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          พัฒนาการผลิตมวนเพชฌฆาตโดยศึกษาผลของอาหารต่อการเจริญเติบโตของมวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ปี 2554 โดยใช้อาหาร 4 ชนิด คือ หนอนนก, ดักแด้หนอนนก, หนอนนกรวมกับดักแด้หนอนนก และหนอนกระทู้ผัก การทดลองพบว่า ดักแด้หนอนนกทำให้มวนเพชฌฆาตเจริญเติบโตดีที่สุดโดยสามารถผลิตไข่ได้เฉลี่ย 5 กลุ่ม/ตัว มีจำนวนไข่ทั้งหมดเฉลี่ย 534.6+67.6 ฟอง/ตัว (454-630 ฟอง) และไข่มีเปอร์เซ็นต์ฟักเฉลี่ย 85.8+6.1 % ส่วนหนอนกระทู้ผักทำให้มวนเพชฌฆาตสามารถผลิตไข่ได้เฉลี่ย 4.3 กลุ่ม/ตัว มีจำนวนไข่ทั้งหมดเฉลี่ย 431.6+75.1 ฟอง/ตัว (367-540 ฟอง) และไข่มีเปอร์เซ็นต์ฟักเฉลี่ย 84.2+4.8 % สำหรับหนอนนกรวมกับดักแด้หนอนนกทำให้มวนเพชฌฆาตสามารถผลิตไข่ได้เฉลี่ย 3.8 กลุ่ม/ตัว จำนวนไข่ทั้งหมดเฉลี่ย 399.2+64.5 ฟอง/ตัว (367-540 ฟอง) และไข่มีเปอร์เซ็นต์ฟักเฉลี่ย 80.9+8.1 % และหนอนนกทำให้มวนเพชฌฆาตสามารถผลิตไข่ได้น้อยที่สุดเฉลี่ย 2.9 กลุ่ม มีจำนวนไข่ทั้งหมดเฉลี่ย 280.6+38.4 ฟอง/ตัว (367-540 ฟอง) และไข่มีเปอร์เซ็นต์ ฟักเฉลี่ย 79.7+12.8 %


ไฟล์แนบ
.pdf   2058_2554.pdf (ขนาด: 111.63 KB / ดาวน์โหลด: 618)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม