ทดสอบผลของสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยต่อแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum
#1
ทดสอบผลของสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยต่อแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum
รจนา ไวยเจริญ, อัมพร วิโนทัย และประภัสสร เชยคำแหง
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เพื่อทราบผลของสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยต่อแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum ได้ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 โดยทำการทดสอบสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ใช้ในแปลงอ้อยชนิดต่างๆ ที่อัตราต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อย

         การทดลองย่อยที่ 1 ทดสอบสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยกับตัวเต็มวัยแตนเบียนไข่ T.confusum วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 24 กรรมวิธี มี 3 ซ้ำ พบว่า สาร deltamethrin และ cypermethrin เป็นพิษน้อย petroleum oil, fipronil, carbaryl, malathion และ carbosulfan มีความเป็นพิษร้ายแรง สารป้องกันกำจัดโรคพืช propiconazole มีความเป็นพิษน้อยและสารกำจัดวัชพืชมีความเป็นพิษน้อย ยกเว้น paraquat ที่เป็นพิษร้ายแรง

          การทดลองย่อยที่ 2 ทดสอบผลของสารฯ ต่อตัวอ่อนแตนเบียนไข่ T. confusum ที่อายุต่างกัน วางแผนการทดลองแบบ Factorial in CRD มี 3 ซ้ำ ประกอบด้วย ปัจจัยที่ 1 สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช 24 กรรมวิธี เหมือนการทดลองย่อยที่ 1 ปัจจัยที่ 2 อายุของแตนเบียนไข่ T. confusum มี 6 กรรมวิธี พบว่า สาร deltamethrin และ cypermethrin ไม่เป็นพิษต่อแตนเบียนอายุ 1-6 วัน petroleum oil และ fipronil มีความเป็นพิษร้ายแรงต่อแตนเบียนอายุ 1-6 วัน ส่วน carbaryl, malathion และ carbosulfan มีความเป็นพิษน้อยถึงร้ายแรง ขึ้นกับอายุของแตนเบียนและอัตราที่ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช propiconazole ไม่มีความเป็นพิษต่อแตนอายุ 1-4 วัน แต่มีความเป็นพิษน้อยต่อแตนเบียนอายุ 5 และ 6 วัน และสารกำจัดวัชพืชไม่มีความเป็นพิษต่อแตนเบียน ยกเว้น paraquat ที่มีพิษน้อยต่อแตนอายุ 1-2 วัน


ไฟล์แนบ
.pdf   2123_2554.pdf (ขนาด: 109.15 KB / ดาวน์โหลด: 639)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม