การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลับสดนำเข้าจากออสเตรเลีย
#1
การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลับสดนำเข้าจากออสเตรเลีย
วรัญญา มาลี, วลัยกร รัตนเดชากุล, ณัฏฐพร อุทัยมงคล และคมศร แสงจินดา
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ผลการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลพลับสดนำเข้าจากออสเตรเลียตามมาตรฐานนานาชาติสำหรับมาตรการสุขอนามัยพืช ฉบับที่ 2 เรื่อง กรอบสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช และฉบับที่ 11 เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชสำหรับศัตรูพืชกักกันรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 พบว่าศัตรูพลับที่มีรายงานพบในออสเตรเลีย มีจำนวน 63 ชนิด ได้แก่ ไร 6 ชนิด แมลง 42 ชนิด เชื้อแบคทีเรีย 3 ชนิด เชื้อรา 7 ชนิด และไส้เดือนฝอย 5 ชนิด ศัตรูพืชที่มีโอกาสติดมากับผลพลับนำเข้าและไม่มีรายงานพบในประเทศไทยมีจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ไร 1 ชนิด คือ Colomerus vitis แมลง 7 ชนิด คือ Bactrocera jarvisi, B. neohumeralis, B. tryoni, Ceratitis capitata, Ceroplastes destructor, Pantomorus cervinus, Isotenes miserana และ เชื้อรา 1 ชนิด คือ Colletotrichum coccodes ซึ่งจะนำไปประเมินโอกาสการเข้ามา การตั้งรกราก การแพร่กระจาย ผลทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเข้ามาของศัตรูพืชในประเทศไทย และการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชในปีต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2156_2554.pdf (ขนาด: 139.7 KB / ดาวน์โหลด: 733)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม