การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร พันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและคุณภาพ ชุดปี 2546 : อ้อยตอ2
#1
การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร พันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและคุณภาพชุดปี 2546 : อ้อยตอ2
อุดมศักดิ์  ดวนมีสุข, วัลลิภา  สุชาโต, สุนี  ศรีสิงห์ และเสมอนาถ  บัวแจ่ม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี

          การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร พันธุ์อ้อยเพื่อผลผลิตและคุณภาพ ชุดปี 2546 อ้อยตอ 2 ทำการทดลองในไร่เกษตรกร อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCB ทำ 4 ซ้ำ มีขนาดแปลงทดลองย่อย 6.5 x 8 เมตร ระยะระหว่างแถว 1.3 เมตร ผลการทดลองที่ ไร่เกษตรกร อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ในสภาพดินร่วนเขตใช้น้ำฝน พบว่า อ้อยโคลน 01-2-178 ให้ผลผลิตสูงสุด 11.37 ตัน/ไร่ รองลงมาคือ อ้อยโคลน 03-2-058 และ 03-2-667 ซึ่งให้ผลผลิต 10.81 และ 10.63 ตัน/ไร่ ขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบอู่ทอง 3 และ LK92-11 ให้ผลผลิต  5.74  และ  9.68  ตัน/ไร่ ตามลำดับ  ค่าซีซีเอสพบว่า อ้อยโคลน 03-2-667 ให้ค่าซีซีเอสสูงสุด 15.87 รองลงมาคือ อ้อยพันธุ์ LK92-11 ให้ค่าซีซีเอส 15.52 ขณะที่อู่ทอง 3 ให้ค่าซีซีเอส 14.92  เมื่อคำนวณค่าผลผลิตน้ำตาล พบว่า อ้อยโคลน 03-2-667 ให้ผลผลิตน้ำตาลสูงสุด 1.69 ตันซีซีเอส/ไร่  รองลงมาคือ อ้อยโคลน 03-2-058, LK92-11, 01-2-178, 95-2-357 และอู่ทอง 3 ซึ่งให้ผลผลิตน้ำตาล 1.68, 1.60, 1.50, 0.87 และ 0.86 ตันซีซีเอส/ไร่ ตามลำดับ จากการคำนวณผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย จากอ้อยปลูก อ้อยตอ1 และอ้อยตอ2 พบว่า อ้อยโคลน 03-2-058 ให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ยสูงสุด 1.71 ตันซีซีเอส/ไร่ ขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบ อู่ทอง 3 และ LK92-11 ให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย1.39 และ 1.46 ตันซีซีเอส/ไร่ ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   8_2557.pdf (ขนาด: 98.74 KB / ดาวน์โหลด: 949)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม