ศึกษาผลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมีของอ้อยโคลนดีเด่น
#1
ศึกษาผลตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยเคมีของอ้อยโคลนดีเด่น
วาสนา  วันดี, เสรีวัฒน์  จัตตุพรพงษ์, วัลลิภา  สุชาโต, สุนี  ศรีสิงห์, อดิศักดิ์  คำนวณศิลป์, สมบูรณ์  วันดี, สุจิตรา  พิกุลทอง และกนกวรรณ ฟักอ่อน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี


          ศึกษาในอ้อยปลูก อ้อยตอ 1 และอ้อยตอ 2 ปี 2554-2557 ณ แปลงทดลองรางโพธิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี วางแผนแบบ Split plot design จำนวน 3 ซ้ำ ปัจจัยที่ 1 (Main plot) คือ อ้อยโคลนดีเด่น 3 โคลนและพันธุ์เปรียบเทียบ (04-2-1383, 04-2-1069, 04-2-1402 และพันธุ์อู่ทอง 3) ปัจจัยที่ 2 (Sub plot) คือ อัตราปุ๋ยไนโตรเจน 5 อัตรา (0-0-0, 12-0-0, 12-12-12, 18-12-12, 24-12-12 กก.N-P2O5-K2O ต่อไร่) ผลการทดลองพบว่า อ้อยปลูก ปี 2554/2555 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ด้านผลผลิตมีความแตกต่างด้านพันธุ์ แต่ไม่มีความแตกต่างด้านอัตราปุ๋ย โดยโคลน 04-2-1383 ให้ผลผลิตสูงสุด 21.0 ตันต่อไร่  สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รองลงมาคือ โคลน 04-2-1402 และโคลน 04-2-1069 ตามลำดับ ด้านค่าซีซีเอส มีความแตกต่างด้านพันธุ์ แต่ไม่มีความแตกต่างด้านอัตราปุ๋ย โดยโคลนอ้อย 04-2-1069 ให้ค่าซีซีเอสสูงสุด 15.37 ใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 3 แต่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับโคลน 04-2-1383 และโคลน 04-2-1402 ด้านจำนวนลำต่อไร่ให้ผลสอดคล้องกับด้านผลผลิต โดยโคลน 04-2-1383 ให้จำนวนลำใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 3 (11,807 และ 11,553 ลำ) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับโคลน 04-2-1069 และโคลน 04-2-1402 ด้านความสูง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติในทั้ง 2 ปัจจัย ด้านขนาดลำ มีความแตกต่างด้านพันธุ์ แต่ไม่มีความแตกต่างด้านอัตราปุ๋ย โดยให้ผลในทางตรงข้ามกับจำนวนลำ คือ โคลน 04-2-1069 และโคลน 04-2-1402 มีขนาดลำใหญ่กว่าโคลน 04-2-1383 และพันธุ์อู่ทอง 3 

          อ้อยตอ 1 ปี 2555/2556 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ด้านผลผลิต มีความแตกต่างด้านพันธุ์และด้านอัตราปุ๋ย โดยด้านพันธุ์ให้ผลไปในทางเดียวกับอ้อยปลูก คือ โคลน 04-2-1383 ให้ผลผลิตสูงสุด 6.6 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รองลงมาคือ โคลน 04-2-1402 และโคลน 04-2-1069 ตามลำดับ การใส่ปุ๋ยอัตรา 18-12-12 ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับอัตรา 24-12-12 (6.3 และ 6.2 ตันต่อไร่) สูงกว่าอัตราอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านค่าซีซีเอส มีความแตกต่างด้านพันธุ์และด้านอัตราปุ๋ย โดยโคลนอ้อย 04-2-1069 ให้ค่าซีซีเอสใกล้เคียงกับพันธุ์อู่ทอง 3 (15.43 และ 14.90) แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับโคลน 04-2-1383 และโคลน 04-2-1402 การใส่ปุ๋ยอัตราต่างๆ ให้ค่าซีซีเอสต่ำกว่าการไม่ใส่ปุ๋ย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านจำนวนลำต่อไร่ มีความแตกต่างด้านพันธุ์ แต่ไม่มีความแตกต่างด้านอัตราปุ๋ย โดยโคลน 04-2-1383 ให้จำนวนลำสูงสุด 6,007 ลำ สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ รองลงมาคือ โคลน 04-2-1069 และโคลน 04-2-1402 ตามลำดับ สอดคล้องผลของอ้อยปลูก ด้านความสูง มีความแตกต่างด้านพันธุ์และด้านอัตราปุ๋ย โดยโคลนอ้อย 04-2-1402 มีความสูงมากสุด 284 ซม. สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 โคลน 04-2-1383  และโคลน  04-2-1069 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การใส่ปุ๋ยอัตรา 12-12-12, 18-12-12  และ 24-12-12 มีความสูงมากกว่าอัตรา 12-0-0 และ 0-0-0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านขนาดลำ มีความแตกต่างด้านพันธุ์ แต่ไม่มีความแตกต่างด้านอัตราปุ๋ย โดยโคลน 04-2-1402, 04-2-1069 และพันธุ์อู่ทอง 3 มีขนาดลำใหญ่กว่าโคลน 04-2-1383

          อ้อยตอ 2 ปี 2556/2557 ไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมระหว่างปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ด้านผลผลิต ไม่มีความแตกต่างด้านพันธุ์ แต่มีความแตกต่างด้านอัตราปุ๋ย โดยการใส่ปุ๋ยอัตรา 24-12-12 และ 18-12-12 ให้ผลผลิตสูงกว่าอัตรา 12-0-0 และ 0-0-0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างกับอัตรา 12-12-12 ด้านค่าซีซีเอส มีความแตกต่างด้านพันธุ์ แต่ไม่มีความแตกต่างด้านอัตราปุ๋ย โดยโคลนอ้อย 04-2-1069 ให้ค่าซีซีเอสใกล้เคียงกับพันธุ์ อู่ทอง 3 แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับโคลน 04-2-1383 และโคลน 04-2-1402 ด้านจำนวนลำต่อไร่   มีความแตกต่างด้านพันธุ์ แต่ไม่มีความแตกต่างด้านอัตราปุ๋ย โดยโคลน 04-2-1383 ให้จำนวนลำสูงสุด 10,880 ลำ สูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 โคลน 04-2-1069 และโคลน 04-2-1069 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านความสูง มีความแตกต่างด้านพันธุ์ แต่ไม่มีความแตกต่างด้านอัตราปุ๋ย โดยโคลนอ้อย 04-2-1402 และพันธุ์อู่ทอง 3 มีความสูงมากกว่าโคลน 04-2-1069 และ 04-2-1383 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ด้านขนาดลำ มีความแตกต่างด้านพันธุ์และด้านอัตราปุ๋ย โดยโคลน 04-2-1402 มีขนาดลำใหญ่กว่าโคลน 04-2-1069 พันธุ์อู่ทอง 3 และโคลน 04-2-1383 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ


ไฟล์แนบ
.pdf   11_2557.pdf (ขนาด: 131.46 KB / ดาวน์โหลด: 1,230)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม