คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: แมลงศัตรูไม้ผล
[attachment=1207]
เอกสารฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ตามสภาพแวดล้อม
ของตนเองและประสบผลสำเร็จในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด เพื่อให้ได้
ผลผลิตคุณภาพดี มีความปลอดภัย ทั้งต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม
รวมทั้งศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์