แมลงศัตรูไม้ผล
#1
   
เอกสารฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ตามสภาพแวดล้อม
ของตนเองและประสบผลสำเร็จในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด เพื่อให้ได้
ผลผลิตคุณภาพดี มีความปลอดภัย ทั้งต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม
รวมทั้งศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์


ไฟล์แนบ
.pdf   แมลงศัตรูไม้ผล.pdf (ขนาด: 5.84 MB / ดาวน์โหลด: 73,137)
ตอบกลับ