คลังเอกสารความรู้
แมลงศัตรูไม้ผล - printable_version

+- คลังเอกสารความรู้ (https://www.doa.go.th/share)
+-- คลังข้อมูล: โปสเตอร์ อินโฟกราฟิกส์ (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: การอารักขาพืช (https://www.doa.go.th/share/forumdisplay.php?fid=31)
+--- เรื่อง: แมลงศัตรูไม้ผล (/showthread.php?tid=1154)แมลงศัตรูไม้ผล - doa - 19-02-2016

[attachment=1207]
เอกสารฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ตามสภาพแวดล้อม
ของตนเองและประสบผลสำเร็จในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแต่ละชนิด เพื่อให้ได้
ผลผลิตคุณภาพดี มีความปลอดภัย ทั้งต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม
รวมทั้งศัตรูธรรมชาติที่มีประโยชน์