คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: การจัดการสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
          ในปี ๒๕๕๙ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ ได้คัดเลือกการจัดการความรู้เรื่อง การจัดการสวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในสังกัดของหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปาล์มน้ำมัน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปาล์มน้ำมัน และการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเป็นการรวบรวมความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ผนวกกับความรู้ที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัย และทดสอบเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อนำไปถ่ายทอดให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตรและช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ต่อไป