คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก
          เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง การจัดการความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ เรื่อง การพัฒนาการผลิตของกรมวิชาการเกษตรและช่วยเพิ่มศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ต่อไป