คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
         ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมทรัพย์สินราชการ ให้มีการใช้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ ไม่รั่วไหลและไม่สูญหาย จึงรวบรวมองค์ความรู้เป็นแนวทางการบันทึกการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน (ทะเบียนคุมทรัพย์สิน) และรถราชการ