คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: การบริหารจัดการองค์การ

การบริหารจัดการองค์การ

หัวข้อ

 1. คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับ (0 )
 2. การควบคุมภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (0 )
 3. คู่มือการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ(สงป.301/302) (0 )
 4. คู่มือแนวปฏิบัติการตรวจสอบการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน (0 )
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบค่าเช่าบ้านข้าราชการ (0 )
 6. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค (0 )
 7. คู่มือการจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย (0 )
 8. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (0 )
 9. คู่มือวิธีการตรวจสอบเอกสารการใช้สิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้าน หรือเช่าซื้อ หรือการผ่อนชำระ (0 )
 10. การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (0 )
 11. การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน (0 )
 12. การพัฒนาบทบาทการตรวจสอบภายในภาครัฐสมัยใหม่ (0 )
 13. คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ (0 )
 14. เอกสารผลงานทางวิชาการและคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน (0 )