คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารการพัสดุและทรัพย์สิน
          เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุหรือเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ที่สนใจ ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และสำหรับให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารใช้ในการกำกับดูแลการจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทำให้การตรวจสอบเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มคุณค่าการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงรับที่เน้นการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ทันเวลา และเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และสามารถบริหารจัดการด้านพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ