คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท)
กองคลัง กรมวิชาการเกษตร

          คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ฉบับนี้จัดทาขึ้นเป็นไปการจัดการองค์ความรู้ (KM : Knowledge Management) ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป) ซึ่งคู่มือดังกล่าวนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ ทาให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน