คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบค่าเช่าบ้านข้าราชการ
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบค่าเช่าบ้านข้าราชการ
กล่มุตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร

          พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านของข้าราชการ เพื่อบรรเทาความเดือ ดร้อน ด้านที่อยู่อาศัยของข้าราชการโดยกระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ และหลักเกณฑ์วิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการ การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในกิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น

          กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดทำคู่มือการตรวจสอบค่าเช่าบ้านข้าราชการ เพื่อเป็นคู่มือให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน ได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบภายใน ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สิทธิผล และเป็นมาตรฐานเดียวกัน