คลังเอกสารความรู้

เวอร์ชั่นเต็ม: คู่มือการจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย
คู่มือการจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วย
กลุ่มบัญชี กองคลัง

          ตามที่ส่วนราชการได้จัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย “หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546” มาตรา 21 ซึ่งส่วนราชการได้จัดทำบัญชีต้นทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบันตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐซึ่งกรมบัญชีกลางกำหนดขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี มาอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลในด้านคุณภาพและความสำเร็จในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิผล ในเรื่องความ มีประสิทธิผลจะประเมินผลเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน การจัดทำบัญชีต้นทุนจะต้องใช้โปรแกรม CGD_Costing ที่กรมบัญชีกลางจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ส่วนราชการได้ใช้โปรแกรมดังกล่าวในการคำนวณต้นทุนกิจกรรมย่อยและต้นทุนผลผลิตย่อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่กลุ่มบัญชีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีต้นทุน ซึ่งได้รับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม CGD_Costing จากกรมบัญชีกลางมีการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการจัดทำบัญชีต้นทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดทำบัญชีต้นทุน ได้อย่างถูกต้องและเกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีต้นทุน กลุ่มบัญชีจึงจัดทำคู่มือการจัดทำต้นทุนผลผลิตขึ้น